Zásady zpracování osobních údajů

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace Ochrana Vašich osobních údajů i osobních údajů Vašich dětí (dále jen osobních údajů) je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace, IČ 71007521.

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 • Osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 • Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
 • Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Osobní data zpracováváme s následujícími účely:


a) pokud jste rodiče dětí v naší MŠ:

 • evidence dětí a jejich docházky (účel č.1)
 • evidence kontaktních údajů rodičů a zákonných zástupců (účel č.2)
 • evidence zdravotních záznamů dětí (alergie, pravidelná medikace apod.) (účel č.3)
 • evidence plateb školného a stravného (účel č.4)
 • propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, správných a slušných způsobech společenského chování a mezilidských vztahů v rámci předškolní výuky i výchovy mimoškolní (účel č.5)
 • ochrana zdraví žáků (účel č.6)
 • ukázka činností v MŠ (účel č.7)

  b) pokud jste naši obchodní partneři, dodavatelé nebo sponzoři nebo je zastupujete:
 • uzavírání a plnění obchodních a sponzorských smluv (účel č.8)

  c) pokud jste uchazeči o zaměstnání nebo zaměstnanci:
 • uzavírání, změn nebo ukončování pracovněprávních či obdobných vztahů (účel č.9)
 • vedení personální, mzdové a účetní agendy (účel č.10)
 • propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, správných a slušných způsobech společenského chování a ezilidských vztahů v rámci předškolní výuky i výchovy mimoškolní (účel č.11)
 • ochrana zdraví zaměstnanců (účel č.12)
 • ukázka činností v MŠ (účel č.13)

  Právní základ pro zpracování

  Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 GDPR a to takto:
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (účel č.7,13)
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (účel č.4,7,8,9);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (účel č.1,2,6,10,12);
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (účel č.3);
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (účel č.5,11)

  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

  Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat,
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
 • při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,
 • při zpracování, jež je nezbytné pro zajištění životně důležitých zájmů Vašich nebo třetích osob. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

  Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  Naše MŠ zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:
 • v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete, nebo s níž spolupracujete,
 • v souvislosti s výkonem práce nebo jako uchazeč o práci či spolupráci v naší společnosti
 • v souvislosti s docházkou a evidencí dětí. Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:
 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo nebo telefonní číslo zákonného zástupce
 • e-mailovou adresu,
 • adresu trvalého pobytu,
 • kontaktní a/nebo doručovací adresu,
 • datum narození (věk), příp. rodné číslo,
 • národnost a státní příslušnost
 • identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních partnerů,
 • údaje o zdravotní pojišťovně (u zaměstnanců),
 • údaje o předchozích zaměstnáních (u uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců),
 • údaje spojené s výkonem práce (evidence pracovní doby, odměny, přesčasy)
 • doklady o absolvovaném školení a vzdělání (u zaměstnanců)
 • údaje nutné pro vypracování daňového přiznání nebo potvrzení pro účely daňového přiznání
 • údaje spojené s předškolním vzděláváním
 • údaje o zdravotním stavu (medikace, výsledky testování apod.).

  Způsob zpracování osobních údajů

  Způsob, kterým naše MŠ zpracovává osobní údaje, nezahrnuje automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech.

  Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že:
 • pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
 • pokud jsou stanoveny Skartačním řádem, tak dobou definovanou v tomto řádu;
 • pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu 2 let od pravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu 2 let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
 • v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně 5 let od jejich posledního užití Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Zdroje osobních údajů

  Osobní údaje získáváme zejména:
  a) od rodičů dětí
  b) od obchodních partnerů, dodavatelů nebo sponzorů
  c) od zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení
  d) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy),
  e) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat,
  f) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

  Předávání osobních údajů

  V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:
  a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
  c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

  Vaše práva

  Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace dodržuje zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:
  a) Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat (viz dále).
  b) Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
  c) Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
  d) Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
  e) Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.

  Právo odvolat souhlas

  V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit způsobem definovaným v sekci Kontaktujte nás.

  Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

  Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na konci tohoto prohlášení včetně popisu změn. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace bude používat Vaše osobní údaje k podstatným změnám, oznámíme Vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme Vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany Vašich osobních údajů.

  Cookies

  Cookie je malý datový soubor umístěný ve Vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu) na kterém si stránky prohlížíte. Cookies mají různé účely a některé mohou obsahovat Vaše osobní data. Na našem webu používáme pouze tzv. technické cookies, které jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek (např. z důvodu responzivného designu). Pro takové cookies není dle stanovisek expertní skupiny WP29 při EU potřeba získat Váš souhlas. Soubory cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:
 • Pověřenec pro osobní údaje

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů, občas označovaný anglickou zkratkou DPO, je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenován: Ing. David Janota, Ph.D., tel.+420 602 771 327, e-mail info@gdpr-poradime.cz, ID datové schránky 3esvm98.

  Kontaktujte nás

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti můžete využít následující možnosti:
 • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla MŠ
 • osobně u ředitelky MŠ
 • datovou zprávou zaslanou na datovou schránku, ID: pnyk4sy

  Změny

  • 2021-04-08 Revize účelů dle aktuální epidemické situace.
  • 2020-09-02 Přidány informace o cookies. Revize účelů.
  • 2020-06-09 Přidán kontakt na DPO.
  • 2019-05-02 Revize účelů.
  • 2018-06-19 První verze.